Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Imagine generala a comunei Draguseni, judetul IasiOFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


PRIMĂRIA --> Primar

ATRIBUȚIILE PRIMARULUI conform Legii 215/2001- legea administrației publice locale

ATRIBUȚIILE PRIMARULUI conform Legii 215/2001- legea administrației publice locale

Art. 61. - (1) Primarul îndeplinește o funcţie de autoritate publică.
(2) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlali conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.
(3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici și personal contractual.
(5) Primarul conduce serviciile publice locale.

Art. 62. - (1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum și în justiţie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o eșarfă în culorile drapelului naţional al României.
(3) Eșarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemniti, recepţii, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor.
(4) Modelul eșarfei se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 63. - (1) Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplinește funcţia de ofiţer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului. Primarul îndeplinește și alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unităţii administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exerciţiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numește, sancţionează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituţiilor și serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile și autorizaţiile date în competenţa sa prin lege și alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum și cu consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituţiilor și serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.

Art. 64. - (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară și de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum și a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează și ca reprezentant al statului în comuna sau în orașul în care a fost ales.
(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
[{*}] Art. 65. - Primarul poate delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, secretarului unităţii administrativ - teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum și conducătorilor instituţiilor și serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective. (articol modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 20/2014, în vigoare de la 21 martie 2014)

Vizualizari: 1332
Data creare: 12-06-2017 11:42:14

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Consultare publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu (PMSM)

ANUNŢ referitor la consultarea publică online
pentru Planul de Management Social si de Mediu (PMSM) elaborat pentru proiectul „Construire platformă de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi

Anunț depunere documente - Lege nr. 118/1990

Anunț depunere documente - Lege nr. 118/1990

Informare (trusou nou-nascut)

Informare (trusou nou-nascut)

Grafic ședințe C.L. Drăgușeni

Grafic ședințe C.L. Drăgușeni